Naše služby

Naša spoločnosť sa riadi zásadou, že každý finančný problém má svoje riešenie. Našou úlohou je preto nájsť pre nášho klienta to najvhodnejšie riešenie jeho finančného problému zodpovedajúce požiadavkám a potrebám klienta a zohľadňujúce všetky špecifiká konkrétneho prípadu. Keďže našim prvoradým záujmom je spokojnosť klienta naša spoločnosť ponúka veľmi široké spektrum služieb, prostredníctvom ktorých dokážeme vyriešiť takmer každý finančný problém.

Naša spoločnosť najčastejšie poskytuje svojim klientom najmä tieto služby:

Sprostredkovanie finančných prostriedkov od súkromného investora pre klienta

V prípade, ak na základe posúdenia záväzkov klienta vyplynie záver o potrebe okamžitého vyplatenia dlhov, resp. v prípade náhlej finančnej potreby klienta naša spoločnosť dokáže sprostredkovať pre svojich klientov finančné prostriedky od súkromných osôb disponujúcich vlastným kapitálom za veľmi výhodných podmienok bez zbytočných formalít.

Príprava klienta na osobný bankrot

Na základe poskytnutej informácií o záväzkoch, príjme a majetku klienta vyhodnotíme či situácia klienta spĺňa podmienky na oddlženie formou osobného bankrotu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nakoľko v zmysle uvádzaného zákona musí byť každý dlžník pri podávaní návrhu na oddlženie zastúpený výlučne Centrom právnej pomoci, svojim klientom vieme pomôcť sprostredkovať kontakt na Centrum právnej pomoci a vypracovať všetky potrebné podklady pre Centrum právnej pomoci (žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, prehľad a doklady o záväzkoch, príjme a majetku), čím sa klient vyhne všetkým zložitým a dlhotrvajúcim byrokratickým úkonom predchádzajúcim podaniu návrhu na oddlženie a Centrum právnej pomoci bude môcť ihneď po prvej návšteve klienta podať návrh na oddlženie, čím klient šetrí čas, náklady a jeho proces oddlženie sa začne takmer okamžite.

Sprostredkovanie bankových finančných produktov pre klienta

Našim klientom vieme prostredníctvom našim skúsených finančných poradcov sprostredkovať tie najvýhodnejšie bankové finančné produkty (hypotéky, stavebné úvery, spotrebné úvery) určené na vyplatenie záväzkov, zníženie splátok alebo na voľnú dispozíciu.

Príprava klienta a nehnuteľnosti na získanie hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver so svojimi historicky najnižšími úrokovými sadzbami v súčasnosti patrí medzi najlacnejší zdroj finančných prostriedkov, pri ktorom za pomerne nízku mesačnú splátku dokáže klient získať vyšší finančný obnos použiteľný či už na kúpu nehnuteľnosti, prefinancovanie existujúcej hypotéky alebo bez účelovo.

Keďže podmienky bánk na poskytnutie úverov sa čoraz viac sprísňujú a na klientov sú kladené čoraz väčšie požiadavky na príjem, ako aj na stav zakladanej nehnuteľnosti, naša spoločnosť ponúkam svojim klientom službu zameranú na prípravu pre poskytnutie hypotekárneho úveru.

V rámci tejto služby dokážeme:

  • pripraviť klienta na poskytnutie úveru – formou konsolidácie a optimalizácie jeho príjmu a výdavkov pre konkrétnu výšku hypotekárneho úveru,
  • pripraviť zakladanú nehnuteľnosť na zriadenie záložného práva banky – formou právneho a technického usporiadania nehnuteľnosti – zmazanie tiarch viaznucich na nehnuteľnosti, zameranie a zapísanie do katastra nehnuteľností všetkých stavieb neevidovaných na liste vlastníctva, zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku, atď.)
Spätné odkúpenie vydraženej/predaj nehnuteľnosti klienta

Naša spoločnosť dokáže svojim klientom pomôcť aj v čase, kedy už došlo k vydraženiu ich nehnuteľnosti, prípadne ak bol klient okolnosťami donútený svoju nehnuteľnosť predať za značne nevýhodných podmienok. V takomto prípade vieme prevziať zastúpenie klienta, dohodnúť sa s vydražiteľom alebo aktuálnym majiteľom nehnuteľnosti klienta na spätnom odkúpení našou spoločnosťou so zachovaním bývania pre nášho klienta a následnej spätnej kúpy za asistencie našej spoločnosti.

Komplexné právne služby

Naša spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom spolupracujúcej renomovanej advokátskej kancelárie všetky právne služby pre svojich klientov zameraná jednak na ochranu práv našich klientov ako spotrebiteľov, ako aj riešenie ich najrôznejších problémov s možnosťou financovania nákladov súdneho sporu prostredníctvom našej spoločnosti.

Najčastejšie ide o služby zamerané na zastavenie exekúcie, určenie neplatnosti dražby, určenie neplatnosti úverovej zmluvy, vrátenie finančných prostriedkov od nebankových spoločností, vymáhanie pohľadávok pre našich klientov, spracovanie zmluvnej dokumentácie a iné podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Konsolidácia záväzkov klienta

Na základe poskytnutej informácií o záväzkoch klienta vyhodnotíme stav záväzkov klienta a posúdime finančnú výhodnosť jednotlivých bankových/nebankových produktov s konkrétnym návrhom riešenia formou prefinancovania nevýhodných produktov jedným finančným produktom s jednou splátkou. Po dohode zabezpečíme pre klienta kompletnú realizáciu.

Analýza stavu zadlženia klienta s návrhom riešenia

Na základe poskytnutej zmluvnej dokumentácie, ako aj ostatných potrebných informácií o záväzkoch klienta vypracujeme analýzu stavu zadlženia klienta so zameraním sa na právne a finančné posúdenie zmlúv s konkrétnymi návrhmi riešenia jednotlivých dlhov. Po dohode možnosť prevzatia právneho zastúpenia pred veriteľmi, vymáhacími a dražobnými spoločnosťami a pred exekútormi za účelom vyjednania výhodnejších podmienok alebo celkové zbavenie sa exekúcie a dlhov v prípade zistenia ich nezákonnosti.

Vyplatenie záväzkov klienta

Naša spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov aj priame vyplatenie všetkých záväzkov viaznucich na nehnuteľnosti – exekúcie, nebankové úvery so záložným právom, hypotekárne úvery, daňové exekúcie, pokuty, dlhy voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. V rámci tejto služby prevezmeme za klienta komunikáciu s jeho veriteľmi a exekútormi, všetky dlhy vyčíslime a v prípade potreby zabezpečíme pre klienta aj financovanie a následne vyplatenie všetkých dlhov.

Výkup nehnuteľnosti klienta so zachovaním bývania a s možnosťou spätnej kúpy

Táto služba je určená pre klientov, v prípade, že

  • sa im nedarí predať nehnuteľnosť a potrebujú ihneď peniaze,
  • majú záujem vymeniť svoje bývanie za menšie (zníženie nákladov, strata potreby väčšej nehnuteľnosti),
  • potrebujú okamžite finančné prostriedky na voľné použitie,
  • hrozí exekúcia, dražba a iné postihy, ktorých dôsledkom by bola strata bývania resp. absolútne nevýhodný predaj (predaj hlboko pod reálnu cenu),
  • chcú si vyplatiť všetky svoje ťarchy viaznuce na nehnuteľnosti, ako aj ostatné dlhy a následne nehnuteľnosť kúpiť nehnuteľnosť bez tiarch späť napr. cez príbuzného alebo známeho,

V rámci tejto služby ponúkame odkúpenie bytu alebo rodinného domu klienta v akomkoľvek stave za najvyššiu možnú cenu s priamou platbou v hotovosti do niekoľkých hodín. K tomu poskytujeme bezplatný právny a finančný servis, vrátane úhradu všetkých potrebných poplatkov.

V súvislosti s touto službou vieme v prípade záujmu zachovať klientovi možnosť naďalej v nehnuteľnosti bývať, ako aj možnosť neskoršej spätnej kúpy nehnuteľnosti a zabezpečiť k tomu potrebný právny servis, ako aj sprostredkovať financovanie.

Získanie voľných finančných prostriedkov pre klienta cez založenie nehnuteľnosti

Našim klientom ponúkame aj možnosť získania voľných finančných prostriedkov použiteľných na čokoľvek za bankových podmienok a s ručením len vlastnou nehnuteľnosťou (bez potreby jej predaja) a to formou unikátnej služby, ktorú na trhu poskytuje len naša spoločnosť.